Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2012

17:20
9312 4686
17:19
3806 a15c
Reposted fromLookrecja Lookrecja viamahoniova mahoniova
17:13
6102 603c 500
"Agnieszka"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianibyniic nibyniic
17:13
9263 f617 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianibyniic nibyniic
17:13
Ludzie wtrącają się, ludzie kłamią, ludzie wymyślają podłe idiotyzmy, a pewnego dnia już nie wiadomo, co jest prawdą, a co kłamstwem, co plotką, a co rzeczywistością, kto jest przyjacielem, a kto świnią, kto kolegą, a kto durniem; nie sposób połapać się w tym wszystkim.
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 vianibyniic nibyniic
17:13
Reposted fromsowaaa sowaaa vianibyniic nibyniic
17:07
7871 b1af
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vianibyniic nibyniic
17:07
2393 6409
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses vianibyniic nibyniic
17:04
17:04
17:04
Reposted fromlugola lugola viairmelin irmelin
17:04
1953 f7e4
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viairmelin irmelin
17:04
Reposted fromsplendiid splendiid viairmelin irmelin
17:02
3808 0495
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
16:57
16:57
4245 4ca6
16:57
3716 c15f 500
jakie to prawdziwe
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viamahoniova mahoniova
16:56
0716 c6d2
Reposted fromsummerkiss summerkiss viairmelin irmelin
16:56
9532 ac96
Reposted fromlemonmind lemonmind viairmelin irmelin
16:56
1525 a819
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianibyniic nibyniic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl